Zpracovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro kontaktní formulář na kariérním webu

1. Úvod

Společnost dmpagency.cz s.r.o. (dále jen "společnost") se zavazuje chránit osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem kariérním webu. Tento článek popisuje, jaké údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a jaké máte v souvislosti s nimi práva.

2. Shromažďované údaje

Prostřednictvím kontaktního formuláře na našem kariérním webu shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení: Pro identifikaci a personalizaci komunikace.
 • E-mailová adresa: Pro zpětnou komunikaci a zasílání odpovědí.
 • Telefonní číslo: Pro případnou rychlou komunikaci.
 • Přiložený životopis a motivační dopis: Pro posouzení vaší kvalifikace a zkušeností.
 • Další informace: Jakékoli další informace, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím formuláře.

3. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Kontaktování a komunikace: Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a žádosti.
 • Posouzení vhodnosti kandidátů: Pro vyhodnocení vašeho profilu a vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici.
 • Správa žádostí: Pro efektivní správu a zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

4. Právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů:

 • Souhlas: Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Plnění smlouvy: Zpracování je nezbytné pro přijetí opatření před uzavřením pracovní smlouvy.

5. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro ochranu našich práv.

6. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, nebo do doby, než odvoláte svůj souhlas se zpracováním.

7. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup: Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
 • Právo na výmaz: Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost: Máte právo požádat o přenos svých údajů k jinému správci.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

8. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@dmpagency.cz.

Společnost dmpagency.cz s.r.o. děkuje za vaši důvěru a zavazuje se chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Máte dotazy?